Stanowisko KAPSCH ws. informacji NIK

W nawiązaniu do stanowiska Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej funkcjonowania systemu viaTOLL chcemy wyrazić zadowolenie, że NIK zwrócił uwagę na korzyści wynikające z wdrożenia i uruchomienia w Polsce elektronicznego systemu poboru opłat, jakimi są:

  • zlikwidowanie nieefektywnego systemu winietowego,
  • uzyskanie zaplanowanych przychodów,
  • stworzenie warunków do wdrożenia Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej.

Elektroniczny system poboru opłat na drogach viaTOLL, który w lipcu 2011 roku zastąpił system winietowy, działa zgodnie z i w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo i normy. Wszystkie elementy systemu posiadają wymagane prawem pozwolenia i atesty.

Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., w związku z informacją o możliwości sfałszowania części dokumentacji certyfikatów jakościowych dla kształtowników zamkniętych 400x400x8, znajdujących się na jednym ze składów w Niemczech, z których wykonano część bramownic systemu, zlecił weryfikację dokumentów importowych oraz badanie samych kształtowników.

Badania przeprowadzone przez niezależny Ośrodek Laboratoryjno-Badawczy Energomontażu Południe S.A., Laboratorium Huty Pokój S.A. oraz eksperta w dziedzinie badań nieniszczących, nie wykazały jakichkolwiek odchyleń od właściwości mechanicznych oraz jakości wykonania kształtowników od obowiązujących w Polsce norm EN 101210 i EN 10219.

Nie są nam znane jakiekolwiek wyniki badań i ekspertyz bramownic Krajowego Systemu Poboru Opłat wskazujące na nieprawidłowość ich wykonania, czy odchylenia od norm, które mogłyby skutkować zagrożeniem dla użytkowników. Pełna dokumentacja odbiorowa, certyfikaty producenta i eksportera oraz wyniki dodatkowych  badań kształtowników zostały w lutym br. przekazane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W związku z powyższym nie możemy się zgodzić z opinią Najwyższej Izby Kontroli, jakoby część bramownic była „wykonana z materiałów, niespełniających norm”, a tym samym, aby stwarzały one „ryzyko dla życia, zdrowia i mienia uczestników ruchu drogowego”.

Pragniemy również podkreślić, że zastosowana technologia pozwala w sposób absolutnie skuteczny naliczać opłaty i egzekwować obowiązki wynikające z ustawy o drogach publicznych, co potwierdzone zostało latami doświadczeń funkcjonowania analogicznych systemów w innych krajach.

Informujemy, że w gestii operatora systemu nie leży wprowadzanie zmian w obowiązującym prawie, system viaTOLL funkcjonuje zawsze w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Jednocześnie chcielibyśmy zauważyć, że operator systemu nie ma wypływu na kwestie kar, jak i na zasady ich nakładania oraz wysokość – ponieważ są one regulowane prawem.

Należy podkreślić, że od 2011 roku system viaTOLL podlegał szeregowi kontroli, w tym także ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, które także nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*