PEKAES utrzymuje tempo – znaczący wzrost wyników finansowych oraz rentowności Grupy

Grupa Kapitałowa PEKAES z powodzeniem realizuje przyjętą strategię rozwoju. Poprawa efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej oraz zwiększenie rentowności oferowanych produktów poskutkowały bardzo dobrymi wynikami finansowymi za I półrocze 2014 roku. Wypracowany zysk netto w kwocie 7,83 mln zł był o 241 proc. lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeszcze większy wzrost zanotował wynik EBITDA – o 302 proc. do wartości 17,68 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 358,45 mln zł, gdzie rok wcześniej osiągnęły poziom 251 mln zł (wzrost o 43 proc.). Grupa zamierza kontynuować organiczny rozwój, nie wyklucza jednak akwizycji.

Wzrost wyniku EBITDA o 302 proc. do wartości 17,68 mln zł;
Wynik netto wyniósł 7,83 mln zł, wobec 2,29 mln zł w I półroczu 2013 r., co oznacza wzrost o 241 proc.;
Wzrost przychodów w I półroczu o 43 proc. r/r do 358,45 mln zł;
Wynik z działalności operacyjnej osiągnął poziom 8,18 mln zł, wobec 1,37 mln zł uzyskanych w I półroczu zeszłego roku;
Wzrost rentowności EBITDA o 181 proc. (na działalności kontynuowanej) oraz rentowności netto o 29 proc. (na działalności kontynuowanej) .

Po zakończonym w zeszłym roku procesie reorganizacji Grupy, PEKAES konsekwentnie wdraża strategię przyjętą na lata 2014-2018, w efekcie czego staje się jeszcze bardziej wiarygodnym i konkurencyjnym podmiotem na krajowym oraz międzynarodowych rynkach. Kontynuacja procesu budowy silnej grupy logistyczno-intermodalnej, pozyskiwanie dużych, referencyjnych klientów, ich dywersyfikacja w każdym z segmentów rynku, stała rozbudowa oferty produktowej oraz wykorzystanie niezwykle perspektywicznego sektora intermodalnego sprawiły, że pomimo zauważalnego trendu obniżki cen jednostkowych w branży TSL, uzyskane przez PEKAES w I półroczu 2014 roku wyniki finansowe były dużo lepsze od spodziewanych. Zysk netto wzrósł r/r o 241 proc. i osiągnął poziom 7,83 mln zł. Jeszcze większą dynamikę wzrostu zanotował wynik EBITDA (17,68 mln zł), który w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy aż o 302 proc. W raportowanym okresie Grupa wypracowała 358,45 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost 43 proc.). W jej strukturze dominującą pozycję wciąż zajmuje sektor spedycji i logistyki, który wygenerował aż 287,31 mln zł. Zysk brutto oraz zysk z działalności operacyjnej wyniosły odpowiednio – 27 mln zł i 8,18 mln zł.
Pekaes jest dzisiaj firmą elastyczną, nowoczesną i oferującą kompleksowe usługi logistyczne. Wciąż poszerzamy zakres działalności , a pozyskane kompetencje intermodalne powiększają naszą przewagę rynkową. Docenia to rynek, co widać po ponad 43 proc. wzroście przychodów i ponad 240 proc. wzroście wyniku netto. Dzięki skutecznemu zarządzaniu i ciągłej poprawie jakości jesteśmy także beneficjentem poprawy koniunktury na rynku TSL. W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na dalszym rozwoju spółki, który odbywa się zarówno w sposób organiczny, jak i poprzez atrakcyjne dla nas akwizycje. Będziemy też  konsekwentnie dążyć do poprawy pozycji rynkowej oraz wartości spółki. – podsumowuje Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES S.A.
Jednym z głównych celów biznesowych, jakie stawia przed sobą zarząd, jest poprawa efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej Grupy oraz zwiększenie rentowności oferowanych produktów. Podejmowane w tym celu działania przynoszą spodziewane rezultaty – w I półroczu br. wskaźnik EBITDA na działalności kontynuowanej wyniósł 17,7 mln zł i był o 13,3 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 302 proc.). Rentowność EBITDA na działalności kontynuowanej zanotowała wzrost r/r o 181 proc. do poziomu 4,9 proc., natomiast rentowność netto na działalności kontynuowanej wyniosła 2,2 proc. i była wyższa o 29 proc. w stosunku do I półrocza ubiegłego roku.
Największe wzrosty wolumenów odnotowaliśmy w wysokomarżowym segmencie przewozów drobnicowych w kraju oraz za granicą, co miało znaczący wpływ na uzyskane przez nas zyski oraz rentowność całej grupy. – twierdzi Bachman.
W raportowanym okresie nastąpił również wzrost kapitału własnego Grupy PEKAES o 7,8 mln zł do wartości 294,9 mln zł, natomiast na koniec czerwca br. stan środków pieniężnych wyniósł 69,3 mln zł, gdzie na koniec zeszłego roku wynosił 45,6 mln zł. W pierwszym półroczu br. nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające wpływ na uzyskane przez Grupę wyniki finansowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*