Ubezpieczenie w pracy przewoźnika

Ubezpieczenia to niezbędny element w pracy przewoźnika. Należy jednak pamiętać, że jest to produkt szyty na miarę. Na co zwrócić uwagę, wybierając polisę i jej zakres, oraz gdzie najczęściej popełniane są błędy rzutujące na wypłatę świadczenia, opowiada Maciej Buczkowski, ekspert PZU.

Transport Polski: Z jakimi formami ubezpieczenia styka się przewoźnik i kierowca?

Maciej Buczkowski, PZU: Przewoźnik spotyka się z ubezpieczeniami obowiązkowymi i dobrowolnymi:

•        obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
•        ubezpieczenie przewożonych ładunków,
•        ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta,
•        dobrowolne ubezpieczenia związane ze szkodami w pojeździe: autocasco, ubezpieczenia pomocy w drodze „assistance”, ubezpieczenia szyb w pojeździe,
•        dobrowolne ubezpieczenia od szkód osobowych: ubezpieczenia kierowcy i pasażerów pojazdu np. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zasady zawierania i wykonywania umów określone są w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 ze zm) a zatem warunki ubezpieczenia są jednakowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów i ubezpieczycieli. Zakres terytorialny OC obejmuje 33 państwa, w tym: 28 państw należących do Unii Europejskiej, tj.:

•        Austria,
•        Belgia,
•        Bułgaria,
•        Chorwacja,
•        Czechy,
•        Cypr,
•        Dania,
•        Estonia,
•        Finlandia,
•        Francja,
•        Grecja,
•        Hiszpania,
•        Holandia,
•        Irlandia,
•        Litwa,
•        Luksemburg,
•        Łotwa,
•        Malta,
•        Niemcy,
•        Portugalia,
•        Rumunia,
•        Rzeczpospolita Polska,
•        Słowacja,
•        Słowenia,
•        Szwecja,
•        Węgry,
•        Wielka Brytania,
•        Włochy

oraz 5 państw nie należących do Unii Europejskiej, tj.:

•        Islandia,
•        Norwegia,
•        Szwajcaria,
•        Andora,
•        Serbia.

W przypadku zdarzeń powstałych na terytoriach tych państw, OC zapewnia zakres ochrony wymagany przez prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy.

Posiadacze pojazdów ubezpieczeni w PZU w zakresie OC otrzymują nieodpłatnie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta

Z kolei ubezpieczenie NNW chroni kierowcę i pasażerów pojazdu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków do których doszło w Polsce lub poza jej granicami.

Jak można usystematyzować te ubezpieczenia?

W związku z prowadzoną działalnością przewoźnik styka się przede wszystkim z: ubezpieczeniami pojazdów, ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone innym osobom ruchem pojazdów, ubezpieczeniami osobowymi oraz z ubezpieczeniami ładunków które przewozi.

Wśród całej gamy dostępnych ubezpieczeń wyróżnić można te związane z zakresem terytorialnym przewożonych ładunków i tu należy wymienić przede wszystkim ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym oraz OC przewoźnika drogowego ruchu międzynarodowym. Czasami przewoźnicy zawierają umowę ubezpieczenia ładunków w transporcie krajowym oraz międzynarodowym – Cargo, ale częściej jest ona wykupywana przez firmy zlecające przewóz – właścicieli ładunków.

Jakie ubezpieczenia poleciłby Pan firmom i kierowcom działającym w transporcie międzynarodowym, krajowym?

Polecamy przede wszystkim dobrowolne ubezpieczenie autocasco, chroniące od szkód w pojeździe, uszkodzenia lub zniszczenia, kradzieży oraz utraty pojazdu.

Przydatne jest również ubezpieczenie pomocy w drodze typu assistance: jest to pomoc organizowana przez zakład ubezpieczeń na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń jak awaria pojazdu, kolizja, zbicie szyby, awaria ogumienia, nagłe zachorowanie kierowcy, kradzież pojazdu. Pomoc obejmuje np. naprawę na miejscu zdarzenia, holowanie, pojazd zastępczy, noclegi, przewóz kierowcy lub pasażerów do miejsca zamieszkania lub do celu podróży, pomoc tłumacza i wiele innych świadczeń. W PZU przykładem takich ubezpieczeń jest PZU Auto Pomoc i PZU AutoSzyba. Należy zaznaczyć, że są to ubezpieczenia niedostępne dla niektórych rodzajów pojazdów, np. dla większych ciężarówek, autobusów, większych przyczep.

Warto ubezpieczyć życie lub zdrowie kierowców i pasażerów, służą do tego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy lub pasażerów pojazdu, w PZU przykładem takich ubezpieczeń jest NNW kierowcy i pasażerów pojazdu oraz NNW Max.

Jakie ubezpieczenie powinien posiadać kierowca?

Każdy kierowca powinien posiadać ubezpieczenie NNW, a dodatkowo wyjeżdżając za granicę powinien wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia. Jest ono dobrowolne, ale przydatne ponieważ kierowca w swojej pracy narażony jest np. na ryzyko wypadku, spadnięcia z pojazdu podczas załadunku lub wyładunku, nagłego zachorowania, etc.

Obowiązkiem jest oczywiście posiadanie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane w związku z ruchem pojazdu.

Na co należy zwrócić uwagę wybierając firmę ubezpieczeniową i dobierając zakres ubezpieczenia?
Przy doborze zakresu ubezpieczenia przewoźnik powinien zwrócić szczególną uwagę na wielkość sumy gwarancyjnej i ustalić ją w takiej wysokości, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami. Równie ważny jest dobór zakresu ubezpieczenia poprzez dobór odpowiednich klauzul w zależności od rodzaju działalności, występującego ryzyka związanego z przewozem ładunków oraz rodzajem przewożonych ładunków. W ramach ubezpieczenia przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym oferowanego przez PZU zakres podstawowy można rozszerzyć o następujące klauzule:

Klauzula nr 1.        Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe z tytułu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

Klauzula nr 2.        Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w następstwie rozboju

Klauzula nr 3.        Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe z tytułu przewozu żywych zwierząt

Klauzula nr 4.        Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe z tytułu przewozu leków

Klauzula nr 5.        Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub ubytek w paletach, platformach i kontenerach będących opakowaniem lub zabezpieczeniem towaru

Klauzula nr 6.        Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o zwrot kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w tym kosztów utylizacji

Klauzula nr 7.        Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi

Klauzula nr 8.        Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu

Klauzula nr 9.        Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności.

Poza zakresem ważne jest aby wybrany przez nas ubezpieczyciel był wiarygodny, tzn. w razie szkody zapewnił gwarancję wypłaty odszkodowania. Nie bez znaczenia jest też doświadczenie ubezpieczyciela i pozycja na rynku. Przed wykupieniem ubezpieczenia należy zaznajomić się z OWU i porównać zakres ubezpieczeń w kilku firmach. Nie powinno się podejmować decyzji o wyborze zakładu ubezpieczeń jedynie na podstawie wysokości składki.

Czy warto współpracować z jednym ubezpieczycielem przez wiele lat czy też lepiej nieustannie szukać nowych, tańszych ofert?

Najlepiej współpracować z dużym zakładem ubezpieczeń, nie mającym problemów z wypłatą nawet w przypadku dużych szkód. W działalności profesjonalnej, takiej jaką prowadzi przewoźnik, cena za ubezpieczenie powinna mieć drugorzędne znaczenie. Jeżeli ubezpieczyciel zapewnia sprawną obsługę przed- i posprzedażową, a także likwidację szkód, to warto z nim współpracować. To. czy oferta rzeczywiście była warta zmiany ubezpieczyciela okazuje się zwykle po dłuższej współpracy, zwłaszcza gdy dojdzie do większych zobowiązań finansowych po stronie ubezpieczyciela.

Co robić, by uniknąć problemów z likwidacją szkody?

Aby uniknąć rozczarowania w trakcie likwidacji szkody, należy odpowiednio dobrać zakres ubezpieczenia do profilu działalności, prawidłowo określić sumę gwarancyjną, a także limity odpowiedzialności w ryzykach dodatkowych (klauzule, o których wspominałem powyżej). Należy zwrócić uwagę na wprowadzoną w umowie franszyzę redukcyjną, czyli wyrażoną kwotowo lub procentowo część odszkodowania, jaka zostanie potrącona z wypłaty.

Po szkodzie należy przede wszystkim przestrzegać obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym w momencie zgłoszenia szkody. W przypadku kradzieży konieczne jest np. niezwłoczne powiadomienie policji.

Ważny jest jak najszybszy kontakt z zakładem ubezpieczeń, zgłoszenie szkody i niepodejmowanie działań nieuzgodnionych z zakładem ubezpieczeń, np. rozpoczęcie naprawy pojazdu lub holowanie pojazdu z zagranicy do Polski. PZU umożliwia zgłoszenie szkody przez telefon lub internet. Ważne jest również zebranie wszelkich dostępnych dowodów w sprawie i danych osób odpowiedzialnych za szkodę albo powiadomienie policji w sytuacji gdy szkoda zaistniała w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

Jakie najczęściej błędy popełniają przewoźnicy podczas zawierania ubezpieczeń?

Najczęstszym błędem jest niedostosowanie zakresu ochrony do potrzeb, np. nie zadbanie o rozszerzenia ubezpieczenia o odpowiednie klauzule. Ale i na to jest rada np. ubezpieczenia komunikacyjne PZU są tak skonstruowane, że zakres ubezpieczenia AC obejmuje wszystkie szkody, jakie mogą się wydarzyć (tzw. all-risk). Wystarczy zawrzeć odpowiednią umowę w odpowiednim wariancie i regularnie ją wznawiać, aby zapewnić sobie spokój.

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiała:
Dorota Cieślak-Góra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*